Formy online poradenství

1. Rozhovory prostřednictvím video-aplikací (případně audia)

Videorozhovory jsou výchozí (základní) nabídkou pro klienty, nikoli proto, že by byly vždy a zaručeně nejúčinnější (často může být efektivnější níže uvedené multimodální poradenství), ale proto, že nejvíce odpovídají představám a očekáváním klientů o psychologické konzultaci nebo psychoterapii.

Vzájemný dialog je způsob poradenské práce, se kterým máme jako psychologové nejdelší (stoletou) zkušenost a která je nejlépe výzkumně prozkoumána. Pokud se nerozhodnete jinak, budeme volit tento způsob poradenství.

JAK VYPADÁ VIDEO-ROZHOVOR?

Podobně jako se klient během fyzického setkání schází s terapeutem/poradcem, v dohodnutý čas si zavoláme pomocí online aplikací a naše konzultace má následně naprosto stejnou podobu jako fyzické setkání – snad jen s tím rozdílem, že vám nenabídnu nápoj a o nerušenost ve vašem prostředí se musíte postarat sami.

Tato forma má tedy podobnou pestrost, jako fyzické setkání: Můžeme vést dialog, můžete se mě ptát, můžete mi vyprávět svůj příběh a já vám na něj dám zpětnou vazbu, můžeme zkoušet chování naživo (pokud se bojíte někam zavolat, můžete to třeba zkusit a já vás budu pomocí aplikace sledovat…), můžeme se dokonce učit i některé fyzické dovednosti, třeba relaxaci (pokud budete umět nastavit kameru tak dobře, ať snímá vleže celé vaše tělo). Během běžné poradenské hodiny se často pohybujeme mezi všemi těmito možnostmi – záleží na typu problému, ale taky na osobnosti klienta: Někdo je aktivní a hodně se ptá, jiný potřebuje více vést a doprovázet. Úkolem poradce je být pro vás tam, kde potřebujete.

Aby tato online setkání dobře fungovala, budeme se držet těchto pravidel. Prosím prostudujte si je, jsou důležitá – jednak pro vaši spokojenost, jednak pro efektivitu celého procesu.

Pokud se rozhodnete objednat se, prostudujte si prosím také společné obecné podmínky pro všechny formy poradenství (objednávání, diskrétnost, rušení termínů).

VIDEO- NEBO AUDIOHOVOR?

Audio-hovor má podobu běžného hovoru (telefonátu), ve kterém se pouze slyšíme. Můžeme jej uskutečnit pomocí některé z online aplikací nebo klasického telefonu.

Nemáte-li zásadní důvody pro preferenci audia, velmi doporučuji využívat možnosti videohovoru. Videohovor má oproti pouhému audiu tyto výhody:

 • Můžeme daleko lépe sdílet nonverbální část komunikace (tváříme se, usmíváme se, gestikulujeme, kýváme hlavou…) – to velmi usnadní pochopení, navázání emočního vztahu a taky interpretaci víceznačných vět nebo slov, které říkáte a které říkám já a kterým dává finální význam až naše mimika nebo gestikulace: Eliminujeme tím nedorozumění.
 • Jsme pro sebe méně anonymní, což vytváří lepší atmosféru důvěry a rychlejší porozumění a otevřenost.
 • Celkově je takový kontakt velmi podobný osobnímu setkání, které dobře známe a umíme. Klienti jej vnímají jako příjemnější, bohatší a přirozenější.

Audio- (pouhý telefonický rozhovor) je vhodný (v případě oblastí poradenství, které poskytuji) spíše jako alternativa videa v případě, že videohovor nemůže být uskutečněn. Nejběžnější případy jsou:

 • Špatné internetové spojení (např. díky vzdálenosti – jsme vzájemně na druhé straně planety nebo díky nepředpokládaným poruchám spojení)
 • Náhlá porucha přístroje/počítače/softwaru (telefonát je okamžité náhradní řešení)
 • Absence nerušeného prostředí. Klienti např. nemohou být – tam, kde mají k dispozici internet a kameru – sami, chtějí využít pauzu v práci nebo nemají doma nerušené (či bezpečné) prostředí pro témata, která chtějí probírat.

Důležité: Vždy je daleko lepší spojit se jen pomocí audiohovoru či jen pomocí telefonátu (z parku, z auta…) v nerušených podmínkách, než se spojit pomocí videoaplikace z prostředí, ve kterém se necítíte 100% bezpečně, diskrétně a klidně!

Vzhledem k výše uvedeným situacím je zřejmé, že audiohovory jsou (v mé praxi) spíše mimořádným, jednorázovým řešením. Telefonát použijeme např. kvůli výpadku internetu nebo protože klient musel náhle odjet na služební cestu bez možnosti nerušeného online videopřipojení.

(Audio-hovory či telefonáty se také často využívají pro rychlou krizovou intervenci, situaci akutní krize, zhoršení symptomů nebo jako linky důvěry. Nejsem klinický psycholog a nezabývám se terapií v oblastech, ve kterých takové náhlé silné krize vznikají – proto takové služby nenabízím. Obecně však jsou audiohovory pro tyto formy poradenství/intervencí velmi vhodné, protože odpovídající technologii má každý člověk dnes k dispozici a zároveň je zde dostatek anonymity, který umožní mnohým klientům v podobné situaci vyhledat pomoc.)

Jak konkrétně probíhá video-hovor a jak se na něj připravit? Informace najdete zde.

Kombinace textu/emailů a video-rozhovorů (multimodální poradenství)

Multimodální poradenství znamená kombinaci výše zmíněných videohovorů (či audiohovorů) s psanou formou poradenství. Ta má podobu vaší psané sebe-reflexe, úvah a zkušeností, které ve svém čase píšete a jednou za čas mi ve stanovený termín tuto reflexi pošlete. Já vám na ní odpovím svou analýzou, otázkami a doporučením, na co se zaměřit nebo co je podle mě důležité.

(Obvykle pravidelně) střídáme jedno setkání pomocí videohovoru a jednu “psanou” výměnu.

K přemýšlení nad stejným tématem tak používáte dvou různých, odlišných metod:

1. DIALOG (ROZHOVOR) POMOCÍ VIDEA

Tato část (první modalita tohoto přístupu) se nijak neliší od video-rozhovorů, jak si je popisujeme výše. Vedete “synchronní” živý dialog se mnou. Takový dialog je často účinný například tím, že:

 • vás napadají myšlenky a témata, volně je vyjadřuje a já vám na ně odpovídám či bezprostředně reaguji,
 • díky mé bezprostřední reakci nahlížíte problém z jiných úhlů a můžete hned posouvat své myšlení nebo reagovat,
 • posouváme se rychleji vpřed,
 • vnímám vaše emoční a nonverbální projevy a můžeme spolu sdílet i další – slovy obtížně zachytitelné – mentální stavy a prožitky,
 • bezprostředně vás mohu směrovat, pomáhat vám vybírat, které cesty jsou hodnotné a které příliš ne
 • můžu se zeptat na podrobnosti a otázky
 • společně – díky různým zkušenostem a různým pohledům – přijdeme na nové pohledy, interpretace a možnosti řešení.

Někdo vám naslouchá a vy vidíte, že vám rozumí a nehodnotí vás, ale naopak chce na této vámi sdílené zkušenosti stavět k vašemu posunu dále – to je velmi důležitou součástí terapie nebo konzultace.

NEVÝHODY (OMEZENÍ) BĚHEM ROZHOVORŮ

Vést poradenství pouze rozhovory má také své nevýhody. Dialog je pouze jeden způsob setkávání se s vlastní duší a nemůže napodobit šíři všech našich životních zkušeností, prostorů k myšlení, interakcí a komunikace (se sebou i druhými). Povídání není život a život není povídání. Uveďme si jen několik příkladů možných omezení poradenství, vedené pouze tradiční formou rozhovorů:

 • Není v něm dostatek prostoru pro skutečné hluboké, opakované, pečlivé promýšlení každého jednoho tématu (to může trvat desítky minut, hodiny, dny… i déle).
 • Klienti často sdílejí první myšlenky nebo první nápady a k dalším se nedostanou…protože řeč plyne dále. Teprve po ukončení konzultace vás napadne, co bylo “vhodnější” říci či z jakého úhlu se k tématu postavit. Totéž činí psycholog – i jeho někdy napadají lepší odpovědi později – když už jsme v dialogu úplně jinde a vracet se nemá smysl…
 • Někteří klienti mají během rozhovoru tendenci k příliš rychlému “chrlení” asociací bez schopnosti se zastavit, domnívají se, že když psychologovi sdělí co největší množství všech svých myšlenek, problém se tím vyřeší… Nedokážou se zastavit, zůstat u jedné myšlenky. V rozhovoru se toto učí (zvláště pro některé jedince) těžko, protože rozhovor je svou podstatou – tento proud a toto střídání…
 • Jiní klienti zase nedokážou tváří v tvář poradci přemýšlet dostatečně hluboce – mají trému, nic je nenapadá nebo nechávají přemýšlení na terapeutovi… Když jsou však v klidu domova nebo přírody, napadá je spoustu idejí a jsou poté naštvaní, že čas během konzultace zbytečně zmaří…
 • Rozhovor trvá (necelou) hodinu. I když si jej následně opakujete v hlavě, je to pro mnoho klientů krátká doba… Co máte ale dělat dále? Po zbytek týdne nebo měsíce, který uběhne do naší příští konzultace?

A právě všechny tyto možné nevýhody nebo omezení dialogu vyvažuje druhá modalita:

2. TEXTOVÁ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM EMAILŮ

Tato “asynchronní” komunikace (postupné psaní textu, který si pomalu připravujete a upravujete), ve kterém (na rozdíl od rozhovoru) nedostáváte ode mě bezprostřední zpětnou vazbu po každé větě, má mnoho odlišných podob, ale je vždy jiná než rozhovor. Často je to:

 • hluboce promyšlená analýza
 • dlouhý text s různými pohledy
 • příběh a vyprávění, které chcete, aby pro mě bylo srozumitelné, aby dobře vyjadřovalo to, co se ve vás děje, aby nebylo dvojznačné…

A proto se k textu vracíte znova a znova. Často vše přepíšete, často něco upravíte. Textová podoba poradenství/zamýšlení je svým způsobem přesným opakem dialogu: Je pomalá, reflektivní, analytická, můžete se zastavit u každého tématu, jak dlouho chcete, můžete zde vzít slovo “zpět” a nahradit jej lepším…

 1. Tímto zcela odlišným požadavkem zapojujete jiné kognitivní procesy a jiné “oblasti mozku”. Klient obvykle několik dní přemýšlí nad tím, co napíše, co nenapíše a jak to napíše. Text vzniká často mnoho hodin, klient se k němu vrací, přepisuje jej. Čte jej různýma očima. Před odesláním jej několikrát v klidu a opakovaně upravuje a vylepšuje…
 2. A to vše jsou hodiny nebo často desítky hodin – které se počítají do vaší práce na sobě. Vše toto nakonec vede k rychlejšímu výsledku a posunu ve vaší psychologické práci nebo rozhodování. Nad problémem nepřemýšlíte jen u mě (nebo v případě online rozhovoru během naší konzultace), ale daleko déle, hlouběji, opakovaně. Textová metoda tak podněcuje a podporuje vaše přemýšlení, chce po vás, abyste byli srozumitelní, pochopitelní (protože váš text bude někdo číst) – a to vše promítáte do způsobu, jakým přemýšlíte o své situaci. To vše vás posouvá dále.
 3. Zapojujete rychlé i pomalé procesy mozku. Můžete být daleko více se svou intuicí a emocemi – protože na “terapii” nechodíte jednou týdně (či jednou měsíčně), ale doma na ni neustále pracujete – vytváříte text, reflexi o sobě, o svém posunu, o svých myšlenkách, čtete starší emaily, které jsme si vyměnili, zamýšlíte se nad vývojem od doby, kdy jste je psali…
 4. Tato odlišnost a rozmanitost kognitivních procesů, které zapojujete, má velký význam pro posun v řešení vašeho problému. Pokud potřebujete převést své myšlenkové procesy a emoce do psaných slov (navíc do podoby srozumitelného dopisu druhému), musíte k nim přistupovat jinak, než když o nich pouze vyprávíte: Vedlejším (ale pro terapii či poradenství zásadním) efektem je, že tím budujete potřebné kompetence nadhledu, reflexe, analýzy, odstupu, promýšlení z různých stran.
 5. K emailu se – než jej odešlete – vracíte a čtete ho různýma očima – a to je něco, co v rychlosti a proměnlivosti klasického dialogu neděláme. A právě díky tomu často docházíte k vhledům a náhlým změnám pohledů, které v rychlosti rozhovoru nejsou možné.
 6. Dostáváte také mou odpověď – to je mnoho dalších podnětů pro vaše uvažování, další přemýšlení, další reflexi… ke které se můžeme vrátit během další hodiny naší konzultace (formou videorozhovoru) nebo ke které se vracíte během příštího emailu, který mi po tomto videorozhovoru opět posíláte.
 7. Další výhodou textové modality je ta, že klient má navíc ve svých emailech postupně budovaný “deník” svého vyvoje – velmi dobrý historický záznam svého přemýšlení a pohledu na svou situaci. Často zásadní vhledy a posun dále nastává při zpětném čtení řady těchto emailů (záznamů) v časově řadě, jak je postupně psal a hledání společných témat, co se opakuje a naopak toho, co v nich jako nové vzniká…

TEXTOVÁ KOMUNIKACE MÁ SVÁ OMEZENÍ

Psaná komunikace má ale také svá zásadní omezení. Chybí v ní neverbální složka, je pomalá, hrozí v ní nedorozumění, nemá živou podobu, je statická, nelze v ní vyjádřit vše, nemá podobu “setkání”… Prožitek, včetně prožitku vzájemného setkání je vždy daleko více než písemný záznam o něm. Tyto nevýhody odstraníme zase tím, že si o emailu (i o vašem dalším přemýšlení, vývoji, životě) příště popovídáme.., že vedeme dialog.

Využíváme tedy to nejlepší z obou poradenských modalit a touto vzájemnou kombinací eliminujeme jejich jednostranné nevýhody.

Střídáním dvou modalit – rozhovoru a emailové korespondence – se můžeme dostat daleko rychleji k řešení problému a posunu klienta.

Zde se můžete dočíst, jak konkrétně vypadá multimodální poradenství, jak sestavit poradenský email a jakých zásad se budeme držet.

POČET KONZULTACÍ 

Multimodální poradenství je vždy součástí “balíčku” více konzultací. První a poslední je přitom video-rozhovor. Minimum jsou tedy tři konzultace (rozhovor-email-rozhovor), standardně klienti využívají předplacení pěti konzultací (rozhovor-email-rozhovor-email-rozhovor), které pak dle zájmu mohou prodloužit o další balíček.

Samostatné emailové poradenství neposkytuji. Pokud chcete poskytnout jednorázově poradenství (nebo konzultaci jednou za čas), domluvíme se vždy na formě video-rozhovoru. 

Pokud se rozhodnete objednat se na konzultaci, prostudujte si prosím také společné  obecné podmínky pro všechny formy poradenství (objednávání, diskrétnost, rušení termínů).

Zvolit video-rozhovory nebo multimodální přístup (kombinaci textu a rozhovorů)?

Výhody a možnosti obou metod najdete výše. Obojí jsou dobře psychologicky prozkoumané a efektivní způsoby poradenství.

Pokud se nedokážete rozhodnout, není potřeba. Zvolíme (standardní, základní) podobu videohovorů a pokud budete v budoucnosti chtít, můžete si vyzkoušet i textovou podobu konzultací.

Pokud se chcete mezi těmito volbami rozhodnout, co vám může dále pomoci?

1. SUBJEKTIVNÍ PREFERENCE (A DOVEDNOSTI)

Pro vaši volbu je důležitý subjektivní faktor:

 • Která z těchto forem vás přitahuje? Co už teď pro řešení svých problémů používáte (povídáte si? píšete si deník?) a co jste naopak nikdy nevyzkoušeli, ale myslíte, že by pomoci mohlo?
 • Co preferujete, co vám jde, jaké myšlenkové procesy dokážete nejlépe využívat, jaká je úroveň vašich verbálních schopností, sebekontroly?

Pokud jsou pro vás obě možnosti zajímavé, mírně doporučuji vyzkoušet multimodální poradenství, protože si v něm zkusíte jako video-hovor, tak textovou část. Pokud se vám emailová část tohoto přístupu neosvědčí, kdykoli můžeme změnit formu pouze na rozhovory.

Nemá cenu, abyste se nutili do přístupu/metod, které vám nejsou blízké. Pokud se neumíte dobře písemně vyjadřovat nebo máte potřebu podpory “naživo” či spoustu dotazů, možná dáte přednost pouze videohovorům. Pokud naopak chcete, aby část vaši práce byla reflexivní, chcete jít do hloubky a vytěžit z poradenství co nejvíce – doporučuji spíše multimodální poradenství.

2. JAKÝ JE VÁŠ CÍL? CO OČEKÁVÁTE OD KONZULTACÍ?

 • Pokud mají vaše konzultace spíše charakter poradenské situace (tedy víte, že budete mít mnoho dotazů, chcete ode mě rady, očekáváte mnoho mých otázek a spíše rychlejší “řešení” nebo návod, co dělat), je pro tuto práci vhodnější forma videorozhovoru.
 • V případě psychoterapie, sebepoznání nebo hlubšího koučinku – všude tam, kde chcete intenzivně pracovat se svou duší, měnit ji, rozhodovat se, zkoumat se, přicházet na nový směr, odkrývat své talenty apod. doporučuji spíše multimodální terapii (kombinaci textu a rozhovorů)

Podle vašich očekávání, tématu či cíle (a způsobu, jakým chcete pracovat i svého odhadu vašeho stylu) vám případně během našeho rozhovoru i já rád doporučím, pokud některý z těchto dvou forem by pro daný typ práce mohla být vhodnější.

VOLIT (ZMĚNIT) MEZI FORMAMI MŮŽETE KDYKOLI

Naše konzultace začínáme v obou formách stejně – prostřednictvím videohovoru, nikdy ne emailovým poradenstvím. Proto:

 • Budete-li mít jakékoli otázky ohledně obou forem, rád vám je zodpovím během této první (či nadcházející, pokud už jste stávající klient) hodiny videohovoru. 
 • Během této hodiny nebo po ní se tak můžete rozhodnout pro volbu nebo změnu mezi oběma formami poradenství.
 • Pokud se nechcete tímto rozhodováním zpočátku naší práce zatěžovat, začneme standardní formou (video-rozhovory).

Mezi oběma formami můžeme kdykoli změnit, budete-li chtít. Klienti je také různě kombinují, například:

 • Během více setkání rozhovorů zkušebně (nebo kvůli konkrétnímu tématu, které chtějí prozkoumat) vřadí jednu zkušební “emailovou” výměnu
 • Klient, který si od počátku volí vícehodinovou multimodální terapii, ale vidí, že potřebuje více hodin probírat své zkušenosti formou dialogu, může zrušit (úplně či dočasně) emailové výměny a dále se domlouváme pouze na videhovory.

Na všem se zkrátka domluvíme.

Obě formy jsou pro mě z hlediska plánování termínu, ceny i času, který vám věnuji (55 minut hovoru nebo mé reflexe a odpovědi na váš email) rovnocenné. Pro obojí platí stejná pravidla, např. z hlediska rušení/změny dohodnutého termínu dva dny předem. A proto jsou vzájemně zaměnitelné.

Budete-li ovšem chtít provést tuto změny, je potřeba tak učinit dopředu, při domluvě na další termín. Nejsem schopen vyhovět vám, pokud budete chtít nahradit např. videorozhovor, naplánovaný na zítra, možností poslat mi email. Domlouváme se vždy dopředu a tuto domluvu je možno změnit dva a více pracovní dny předem. (Více k obecným podmínkám poradenství a rušení termínů).

Máte-li jakékoli dotazy nebo nejasnosti, napište mi .