Sebeposuzovací dotazník – nadání u dospělých

ÚVOD

Nadání u dospělé osoby lze posuzovat za pomocí výkonových (inteligenčních) testů i sebeposuzovacích škál. (Přečtěte si prosím, o jakém specifickém vymezení nadání zde hovoříme, nemáme zde na mysli běžné pojetí nadání/talentu jako hudební, sportovní vlohy apod.)

Inteligenční testy jsou pro případné zájemce poměrně dobře dostupné (skoro každý poradenský nebo klinický psycholog vám umožní jejich vyplnění a podá vám zpětnou vazbu). Sebeposuzovací škály v češtině chybí, proto zde jednu uveřejňuji.

Uvedený dotazník nemá stanovené normy a je tedy pouze orientační pomůckou při zjišťování nadání vlastního či druhých osob. Není stanoveno, při kolika kladných odpovědích již hodnocená osoba spadá do kategorie nadaných osob. Čím více kladných odpovědí “spíše ano-ano” nebo odpovědí typu “často-velmi často”, tím výrazněji se rys nadání projevuje. Při více než polovině výrazně kladných odpovědí se o nadání jedná určitě.

Jednotlivé výpovědi lze posuzovat např. na škále NE-SPÍŠE NE-SPÍŠE ANO-ANO nebo NIKDY-ZŘÍDKA-OBČAS-ČASTO-VELMI ČASTO

DOTAZNÍK

 • Vyznačuji se velkou zvědavostí
 • Jsem schopen/na se svou myslí v jeden okamžik věnovat více tématům
 • Rychle a rád/a se učím a co se naučím, dlouho udržím ve své paměti a používám
 • Mám tendenci být velmi nezávislý/á
 • Zažívám pocity odcizení od druhých lidí, izolovanosti, nepochopení
 • V práci mám tendenci být méně než ostatní motivován/a odměnami, chválou nebo bonusy, a více prací samou, jejím zvládnutím a výsledky
 • Někdy vznáším v nevhodný čas nepříjemné dotazy a neomaleně poukazuji na to, co je pravda.
 • Rád/a promýšlím a vylepšuji nápady ostatních
 • Ve své zkušenosti mám velmi širokou škálu emocí, širší než mnoho lidí v mém okolí.
 • Dokážu se na problém dívat z mnoha stran takřka v každé záležitosti
 • Čestnost, integrita a etika jednání jsou pro mě velmi důležité
 • Dokážu druhým pomoci v pochopení jich samotných
 • Hledám a snažím se nalézt vyčerpávající řešení a konečné pravdy
 • Jsem vyrušován/a i drobnými změnami nebo podněty ve svém okolí (vůně, změny osvětlení, nepříjemné oblečení, iritující štítek na límci svetru apod.)
 • Silně vnitřně soucítím s jinými lidmi
 • Motivuje mě více než ostatní lidi, když můžu přijít na řešení, vyzkoušet něco nového, analyzovat a pochopit nejasnou situaci
 • Ve svém prožívání znám silné a extrémní polarity
 • Ostatní mě považují za člověka s velmi silným (a někdy zvláštním či necitlivým) smyslem pro humor
 • Zajímám se o velké množství různých odlišných oblastí a témat, v mnoha z nich mám dobré znalosti
 • Pro sebe i pro ostatní kladu velmi vysoké až perfekcionistické standardy.
 • Jsem sám/sama sobě tím nejvýraznějším kritikem.
 • V práci i osobním životě se rád/a uchyluji k různým systémům, pravidlům, teoriím nebo pořádku.
 • Ostatní mě považují za silně sebe-motivovanou osobnost
 • Mívám problémy motivovat se do činností, které jsou rutinní a neobsahují aspekt učení se něčemu novému, nejsou zajímavé nebo nové
 • Domnívám se, že jsem v mnoha oblastech citlivější než mé okolí
 • Vyhledávám nějakou formu umění nebo kreativity, a to daleko více než většina běžných lidí
 • Jsem okolím považován/a za spíše nekonformní typ nebo typ vymykající se průměru
 • Zachoval/a jsem si velmi silný “dětský” smysl pro krásu a údiv nad světem
 • Mé okolí mě považuje za velmi inteligentní osobu.
 • Zajímají mě obecné pravdy a existenciální témata
 • Hluboce mě irituje nespravedlnost, zneužívání, korupce a lidské utrpení
 • Dokážu pracovat a vydržet v zajímavých aktivitách takřka do naprostého vyčerpání (a někdy tak i činím)
 • Vstupuji do sporů a diskuzí s nadřízeným/autoritou a poukazuji na chyby, nevýhody nebo lepší řešení
 • Někteří lidé se o mně domnívají, že jsem příliš extrémní
 • Vždy mě zajímal problém sociální spravedlnosti, sociální podpory a sociálních pravidel ve společnosti
 • Velmi si cením a obhajuji lidskou odlišnost, originalitu, rozdíly
 • Mám velmi silnou potřebu něco hodnotného vytvářet
 • Mám sklon ke vstupu do riskantních a stále nových situací
 • Mám zkušenost se společností/kolektivem, v níž jsem byl/a považován/a za přirozenou autoritu nebo přirozeného vůdce (aniž by mě někdo do této funkce jmenoval)

(volně upraveno podle dotazníku Jacobsenové)