Co je to online psychologické poradenství a online psychoterapie?

Obecně o online psychologickém poradenství

Online psychologické poradenství / online psychoterapie je psychologické poradenství s využitím moderních digitálních technologií:

 • videokonferencí (Skype, Facetime, Whatsapp, Zoom…),
 • audiohovorů (po způsobu klasických telefonátů),
 • emailu a dalších prostředků tzv. asynchronní textové komunikace (kdy terapeut není online a odpovídá vám se zpožděním)
 • pomocí chatu a dalšími prostředky tzv. synchronní textové komunikace (terapeut je online a hned vám odpovídá, vedete textový dialog)
 • prostředky obohacené reality (enhanced reality), virtuální reality a dalšími technologickými nástroji a aplikacemi.

V tomto textu níže se zabýváme pouze online poradenstvím “naživo” (kdy s vámi komunikuje psycholog). Specifickou formou online poradenství mohou být také digitální aplikace, terapeutické výukové programy, adaptivní testy, terapeutický/koučovací e-learning nebo komunikace s virtuálními roboty, ve kterých s vámi komunikuje samotná aplikace – po způsobu výukového programu. Tyto metody ale v tomto článku ponecháváme stranou.

Jak se liší od běžného poradenství tváří v tvář?

Online psychologické poradenství není totéž jako fyzické poradenské setkání. Není ani náhražkou běžného setkání. Je to jiný způsob poradenství. Podobně film není stejný zážitek jako návštěva divadla, ale všichni někdy preferujeme jedno, jindy druhé – a nepovažujeme televizi/kino za náhražku živého představení…

Online poradenství a online psychoterapie jsou tedy nové metody psychologické práce. Mají své zásadní výhody i omezení.

Rozhodně nedoporučuji nikomu, komu není online komunikace blízká, aby se do ní nutil a volil tuto formu poradenství jen proto, že chce například pracovat se mnou. V tom případě určitě dokážete nalézt řadu vhodných odborníků, kteří vám umožní pracovat prostřednictvím fyzických setkání, která preferujete. Forma je důležitá a pokud zvolíte tu, která vám nevyhovuje, ovlivní to vaši spokojenost i efektivitu celé konzultace, tedy vaši schopnost nalézt řešení svých problémů.

Online poradenství je zde pro stále rostoucí skupinu klientů, kteří dokážou těžit z online komunikace, jsou na ni zvyklí, nebo kteří online formu poradenství upřednostňují – kvůli vzdálenosti bydliště, pracovní zaneprázdněnosti, osobní preferenci, zvyku nebo dalším výhodám, o kterých se zmíníme dále.

Účinnost a spokojenost klientů

Co se týče efektivity a spokojenosti klientů, mezi fyzickým setkáním a online formou poradenství neexistují zásadní rozdíly. Obrazně řečeno, devadesát pět procent faktorů, přispívajících k dobré poradenské práci a řešení vašich problémů, je shodných. Vyskytují se ve stejné míře v obou formách psychologické práce.

Současné studie také ukazují, že ve všech běžně měřených faktorech (tzv. terapeutická aliance, spokojenost klientů, pocit posunu či vyřešení jejich problému) se mezi sebou obě formy poradenství neliší. Není tedy pravda, že by osobní setkání bylo obecně efektivnější než online poradenství nebo naopak. Obojí jsou rovnocenné podoby psychologického poradenství. 

To samozřejmě neznamená, že online -nebo tradiční setkání- všichni klienti stejně preferují. Podobně můžeme zjistit, že jak řízek, tak guláš jsou v Česku obecně podobně oblíbená jídla – jistě ale neplatí, že obě chutnají všem stejně… Osobní preferenci naopak doporučuji velmi zvážit.

Výhody a jaké nové možnosti přináší

Oproti fyzickému setkání má online poradenství tyto výhody:

1. PŘEKONÁNÍ VZDÁLENOSTI

Online poradenství je dostupné i pro ty, pro které by fyzická návštěva byla z důvodu místa bydliště nemožná. Mohu díky němu poskytovat konzultace lidem z celé země i těm, kteří žijí v zahraničí nebo cestují.

2. RYCHLOST A ÚSPORA ČASU

Klienti šetří čas na cestu ke mně a zpět domů, což může být dle místa bydliště i několik hodin. V případě pracovně hodně vytížených klientů je to právě tento čas, který může rozhodnout o tom, jestli budou ochotni (nebo budou moci) pravidelněji konzultovat svůj problém, nebo ne. Totéž platí u lidí, kteří musí skloubit práci s péčí o malé děti apod.

3. DOSTUPNOST PRO SPECIFICKÉ SKUPINY KLIENTŮ

Online poradenství je dostupné těm, pro které je díky fyzické (obtížný pohyb) nebo psychické (úzkosti) bariéře obtížné objednat se a přijít na fyzické setkání. Rovněž je díky němu konzultace možná i pro lidi, kteří jsou vázání k místu bydliště tím, že se např. musí kontinuálně starat o malé děti, nemocné rodiče apod.

4. VYUŽITÍ NOVÝCH NÁSTROJŮ PORADENSTVÍ

Online psychologické poradenství nabízí mnoho možností, které mohou obohatit poradenský proces způsobem, který je při tradičním setkání obtížně realizovatelný. Výzkum těchto forem a jejich nejúčinnějších kombinací je zatím v začátku, ale již nyní ukazuje na celou řadu efektivních mechanismů, například:

 • Můžeme kombinovat tradiční rozhovor (pomocí videa, audia) s psanou sebereflexí, kdy klient např. následující týden shrne svůj vývoj, myšlenky, pocity a další zkušenosti v emailu. Více se o této velmi efektivní multi-modální terapii dozvíte zde. (Jedná se jen o jeden příklad, jak můžeme využívat online metody. Uvedená kombinace samozřejmě není povinná – kdo chce, může volit například pouze rozhovor).
 • Pokud komunikujeme na dálku, výzkumy ukazují, že klienti mají tendenci být aktivnější, více hovořit a reflektovat se, nenechávat tolik průběh komunikace na terapeutovi jako při osobním setkání. To je pro průběh poradenství nebo psychoterapie samozřejmě výhodné, protože naučit klienty aktivně a účelně samostatně procházet vlastními tématy je jedním z cílů psychologických konzultací…
 • To, že terapeut není přítomen fyzicky, často znamená, že klienti mají větší schopnost (odvahu, ochotu) oponovat, dát najevo svůj odlišný názor, projevit nesouhlas, vyjádřit své potřeby. A to vše může být pro jejich posun důležité. Terapeut/poradce díky vnímané vzdálenosti má prostě menší autoritu a méně dominuje v komunikaci. Klient přebírá větší zodpovědnost za svůj problém i za hledání jeho řešení. A to je velmi důležité a pro terapii/poradenství výhodné.
 • Pro specifickou skupinu klientů může být zásadním přínosem bezpečí, které díky vzdálenosti cítí. Fakt, že jsou ve známém prostředí domova, že je od psychologa dělí bariéra, že mohou v nejhorším případě komunikaci snadno ukončit, často znamená, že mají vůbec ochotu do poradenství vstoupit. Během online poradenství dokážou být otevřenější, více hovořit o sobě, nebát se tolik hodnocení či názoru druhého a podobně. I v online poradenství prostě funguje známý jev disinhibice, který dobře známe ze sociálních sítí. Na facebooku se i opatrný introvert pustí po chvíli do žhavé a emotivní diskuze…, protože nesedí tváří v tvář tomu, s kým hovoří. V online poradenství využíváme téhož efektu, ale pozitivním způsobem.

Jaký typ klienta je v online poradenství spokojený?

Výzkumy ukazují, že v online poradenství/psychoterapii bude především spokojený klient, který je zvyklý:

 • Na online komunikaci, běžně ji používá a je doceňuje její výhody. Tato skupina lidí dává často přednost online komunikaci i v jiných pracovně-soukromých záležitostech (vyřizování na úřadech, schůzky, komunikace s kamarády…)
 • Pracovat a uvažovat samostatně, má rád při řešení svých problémů určitou autonomii.
 • Reflektovat se a zastavit se ve svém proudu myšlení (a umí to). Nedělá mu problémy zpomalit či zastavit v komunikaci, pomalu se zamýšlet nad jedním tématem/problémem a vracet se k němu. Klienti, kteří nedokážou mít takovou sebekontrolu ve vnější komunikaci a/nebo vnitřních myšlenkových procesech a produkují spíše neuspořádaný proud myšlenek nebo mnoho asociací bez promýšlení, budou více benefitovat z osobního (fyzického) setkání, kde jim terapeut/poradce díky větší vnímané přítomnosti a autoritě (i fyzické blízkosti, ve které si můžeme spíše skočit do řeči než za pomoci online přenosu) pomůže jejich proud zastavit a vracet je k některým bodům jejich myšlení.
 • Popisovat verbálně svou situaci, své pocity, své myšlenky (a umí to). Umí se slovně vyjadřovat a ve svém vědomí přecházet od prožitků k jejich popisu. Není “utopený” v pocitech. Dlouhé chvíle mlčení nebo neschopnost se vyjádřit jsou v terapii naprosto v pořádku, nicméně jsou pro klienta snesitelnější a lépe se s nimi pracuje během fyzického setkání než online. V online poradenství psycholog nevidí tolik nonverbální komunikace a nedokáže vám tak příliš pomoci s vyjádřením pocitů, jejichž projevy nevidí.

Neznamená to, že pokud se neztotožňujete se všemi charakteristikami, že pro vás není online poradenství vhodné, ale je možné, že některé aspekty online video komunikace pro vás mohou být obtížnější a budete se muset učit s nimi pracovat. (Můžete se samozřejmě objednat třeba jen na jednu konzultační hodinu a poté zvážit, zda budete pokračovat).

Je však také možné, že zjistíte – nemáte-li výše uvedené vlastnosti – že se pro vás online poradenství nehodí, že se vám v něm nedaří. Určitě není potřeba nutit se zůstat v této formě, když převládající nabídka psychologů má podobu fyzického setkání. V tom případě samozřejmě zvolte tuto podobu.

Pro koho se online poradenství a online psychoterapie nehodí?

Výzkum ukazuje, že (kromě níže uvedených kontraindikací) online poradenství nepovede ke spokojenosti a nebude prospívat u klientů, kteří:

 • se bojí techniky a kterým digitální formy komunikace připadají nepřirozené či chudé,
 • nejsou zvyklí na (běžnou, každodenní, uživatelskou) úroveň online komunikace (emaily, chat, Skype telefonáty apod),
 • by se měli do online komunikace nutit jen proto, že chtějí pracovat s daným terapeutem,
 • mají problémy regulovat vlastní impulzivitu a emotivitu, především v mezilidské oblasti (přehnaná vztahovačnost, častný nadměrný vztek a další výrazné emoce k různým druhým lidem). Nejedná se pochopitelně o to, že mají např. konflikt či složité vztahy s jedním či dvěma lidmi ve svém životě, ale o obecnou charakteristiku jejich prožívání s různými lidmi v jejich životě.

Online poradenství se tedy určitě nehodí pro ty, kdo ho nepreferují. Pokud pro vás není komunikace prostřednictvím audio- nebo videopřenosu příjemná a necítíte se v ní dobře, zvolte osobní fyzické setkání a najděte si psychologa, který je poskytuje. I zde platí, že pokud váháte, samozřejmě si můžete vyzkoušet jednu nebo několik online poradenských hodin – vlastní zkušenost je často nejlepší ukazatel, zda se jedná, nebo nejedná o vhodnou formu.

Pokud nerozumíte technice a nejste zvyklí komunikovat online, musíte si na tento způsob teprve zvyknout a mnoho dovedností se postupně naučit: Situace online poradenství/terapie není pro toto “zvykání” vhodnou příležitostí, protože tyto konzultace jsou obvykle náročné na pozornost a další emoční i myšlenkové kapacity. Pokud nemáte online komunikaci zautomatizovanou, pak se vám těchto kapacit nebude dostávat k psychologické práci, protože se budete soustředit na to, jak vlastně digitální komunikace vypadá a učit se ji.

V těchto případech vám nedoporučuji volit online formu poradenství, ale osobní (fyzická) setkání s terapeutem.

Kontraindikace – ve kterých oblastech může být online psychoterapie nevhodná

Online poradenství a online psychoterapie má také své kontraindikace – tedy skupinu nemocí/stavů, pro které se nehodí díky povaze vnímání a emočních reakcí těchto klientů. Pro takové klienty je vhodnější fyzické setkání.

Níže najdete přehled problémů/poruch, pro které zřejmě není online poradenství obecně vhodné. Jedná se o závěr na základě spíše předběžných výzkumných výsledků. Online psychoterapie je v psychologické péči novinkou a mnoho o ní nevíme – tento seznam tedy určitě neobsahuje všechny kontraindikace a berte ho spíše jako orientační návod.

Online poradenství/psychoterapie nejsou vhodné pro klienty s:

 • Výraznými emočními problémy v intepersonální emotivitě (s výjimkou strachu, úzkostí), tedy se silnými, nepřiměřenými emocemi v kontaktu s (různými) lidmi – především se jedná o ty typy emocí, které znesnadňují důvěru k druhému člověku. Je-li vaším hlavním problémem např. regulace vzteku, agresivita, vztahovačnost vůči druhům lidem, je lepší preferovat osobní, fyzická setkání, ve kterých je možno s tímto typem emocí lépe pracovat. V případě úzkostí/strachu/sociální fóbie je možno pracovat online způsobem.
 • Výrazným problémem udržet pozornost a vzdorovat rušení, ať už je taková porucha pozornosti důsledkem jiných psychických nebo fyzických onemocnění, nebo primárním projevem (silná ADHD, ADD)
 • (Někerými formami) epilepsie, příp. dalšími mozkovými poškozeními, které znesnadňují online komunikaci
 • Poruchami autistického spektra
 • Některými poruchami osobnosti (např. hraniční porucha), poruchami příjmu potravy a dalšími poruchami, které zasahují do interpersonální emotivity (viz výše).
 • Klienty ve vážné či psychotické krizi (máte-li akutní myšlenky na sebevraždu či sebepoškození, na zabití či poškození druhého člověka, jste-li v jiné, život ohrožující situaci, máte v nedávné historii epizodu sebevražedného, násilného či agresivního chování nebo se u vás vyskytly další projevy psychotického okruhu – bludy (nereálná přesvědčení), halucinace apod.)
 • Závislostí na alkoholu a drogách nebo s jinou zásadní formou závislosti

Tento přehled jsem sem umístil spíše pro klienty (příp. kolegy), kteří se chtějí zorientovat v možnosti online psychoterapie a kontraindikací pro jednotlivé skupiny klientů. Osobně jsem s většinou klientů z výše uvedenými okruhy problémů nepracoval ani dříve, když jsem nabízel osobní setkání. Nejsem totiž klinický psycholog a nespecializuji se na léčbu vážnějších duševních problémů (více informací k tomu, s kterými klienty nepracuji, najdete zde).

Máte-li jakékoli dotazy nebo nejasnosti, napište mi .